Follow Atrás Tigre to join the conversation.

When you follow Atrás Tigre, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Atrás Tigre

Santiago De Compostela, Spain

O que non se di ten dereito a existir.

Contratación e promo:
info@tremendoaudiovisual.com | +34 629 041 750


Atrás Tigre son: Pedro Solla (guitarra e voz), Olalla Cociña (teclados e voz), Edu Poch (baixo, programacións e voz)